Facebook live stream
 Nákupní košík
price:0,- €
 Novinky
Navýšení cen

Z důvodů narůstajících cen vstupních materiálu, dochází od 3.5.2021 ke zvýšení cen padacích rámů a nosičů zavazadel.


Obchodní podmíky

Od 1.2.2019 začínají platit nové obchodní podmínky.

Obchodní a reklamační podmínky

Objednávka - uzavření kupní smlouvy

K uzavření dohody mezi stranami dojde projevem vůle kupujícího vyjadřující zájem vybrané zboží zakoupit. Toto může být učiněno objednávkou z webu-email. Prodávající potvrdí přijetí objednávky, tzn. zašle e-mail kupujícímu a informuje o tom zda je zboží skladem, není-li pokusí se zajistit odpovídající náhradu za obdobných podmínek, ale vyžádá si souhlas kupujícího. Zákazník může zrušit objednávku pouze, není-li prodávající schopen dodat požadované po předpokládaném termínu dodání.

Dodací lhůty a způsob platby

Termín dodání oznámí prodávající kupujícímu při potvrzení objednávky. Většina zásilek je doručena dle dohody se zákazníkem. Prodávající informuje kupujícího o odhadované době dodaní a možném prodlení, tuto informaci podá prodávající současně při potvrzení objednávky. Dodavatel si vyhrazuje právo odchýlení se o slíbeného termínu. Zboží se platí při předání přepravní službě - dobírka . Do úplného zaplacení zůstává zboží majetkem prodávajícího.

Odpovědnost za vady a vrácení zboží

Prodávající odpovídá za vady zjištěné při předání zboží. O těchto musí kupující informovat prodávajícího písemně do 7 dnů. Za vady zjištěné později a nesprávným užíváním prodávající neodpovídá. Za vady vzniklé při výrobě odpovídá prodejce. Záruční lhůta je 24 měsíců. Nepoužité zboží je možno na náklady kupujícího vrátit prodávajícímu do 14 dnů, tento poukáže kupujícímu celou částku zpět do 14 dnů od vrácení zboží na adresu prodejce. Včetně nákladů na vrácení zásilky prodávájícímu /zpáteční poštovné/- jedná se o zásilky expedovány v České republice. Zboží musí být vyzicky vráceno a převzato dodavatelem. Zboží musí být vráceno nepoškozené, nepoškrábané a bez známek používání. V opačném případě bude účtován storno poplatek odpovídající míře poškození - užívání zboží. Min. výše strono poplatku je 1000Kč. Dopravu ze zahraničí - vrácení zboží z jakéhokoliv důvodu platí odesílatel zásilky /zákazník/. V případě nepřevzetí zboží je tato částka požadována a následně účtovana odběrateli v plné výši!.

Ochrana prodávaného zboží:

Kupující uzavřením smlouvy s prodávajícím se zavazuje, že po dobu její platnosti a následně po dobu 5 let od jejího skončení-doručením ev. převzetím zboží - nebude se ve vztahu k prodávajícímu dopouštět konkurenčního jednání, které by mohlo poškodit prodávajícího ev. ho dále poškozovat v jeho obchodních aktivitách, a nebude bez předchozího výslovného souhlasu či jiného oprávnění prodávajícím:
a) vyrábět zboží, které je předmětem této smlouvy - faktury - uzavřených na jejím základě,
b) kopírovat, napodobovat či jinak využívat technická vylepšení nebo řešení, využívaná při výrobě zboží prodávajícím, nebo tato tech. řešení předávat dalším-třetím osobám.
c) prezentovat toto zboží prodávajícího, jako své nebo jako zboží jiného subjektu. ev. firmy.

V případě porušení byť jediné povinnosti dle této úmluvy- smlouvy kupujícím, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč /jeden milion korun českých/. Ostatní nároky prodávajícího nejsou zaplacením smluvní pokuty dotčeny.

Ochrana osobních údajů

Odesláním objednávky zákazník uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů uvedených v objednávce. Prodávající se zavazuje chránit osobní údaje kupujících v souladu s právním řádem ČR a dobrými mravy. Prodávající zejména nepředá osobní údaje třetím osobám a zabrání jejich případnému zneužití. Objednávka obsahuje druh zboží, způsob doručení, místo doručení a cenu za objednané zboží.
Dle pravidel nakládání s osobními údaji, vyplývající z nařízení Ev. parlamentu a Rady Ev. U č.2016/679-GDPR, která vstupila v platnost od 25.5.2018, prohlašujeme /firma Ing. Tomáš Bartusek - Bartus./, že chráníme osobní údaje zákazníka v maximální možné míře pomocí el. moderních technologií, které odpovídají danému stupni technického rozvoje.
K vašim osobním údajům mají přístup jen pověření pracovníci a nebudou poskytnuty žádné třetí straně, vyjma spediční firmy DPD sro, Česká Pošta, které poskytujeme adresní údaje jako: jméno a příjmení, adresa a telefonní čísko, k doručení zásilek

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení se řídí právním řádem ČR, zejména Obchodním zákoníkem, dále pak dobrými mravy. Prodávající si vyhrazuje změnu těchto podmínek, ovšem bez zpětné platnosti.

Bartus
ing. Tomáš Bartusek
V Gaďoku 880
73541 Petřvald
tel.: +420 777047404
bartus.trade@email.cz
Show full article...